É a etapa educativa que abrangue os períodos sensitivos máis óptimos para ou desenvolvemento de todas ás capacidades dous alumnos. Comprende dos 6 aos 12 anos e está dividida en 6 cursos (de primeiro a sexto) segundo a idade dous nenos/ás.
 
 
Durante esta época dá súa vida, ou neno atópase en contínua evolución intelectual, psicomotriz, persoal, social e moral, producíndose un importante avance na linguaxe.
 
Os mestros de Educación Primaria propuxémonos como principalo bxetivo desenvolver todas estas facetas evolutivas do neno, tendo en conta ou momento non que se encontra, de forma progresiva e coordinada ao longo dous cursos. 
E todo isto farémolo respectando ás capacidades, intereses e posibilidades individuais de cada un, poñendo especial atención na prevención das dificultades de aprendizaxe.
Por outra parte, o noso propósito non é só cognitivo. É importante para nós que os nosos alumnos vaian adquirindo un espírito crítico dos seus actos e dos demais; así como un grao de autonomía que lles permita independencia nas súas tarefas e facilite o desenvolvemento da responsabilidade.

A nosa proposta parte dende unha concepción dinámica da actividade docente, que permita que os nosos alumnos se encontren motivados e que sexan eles mesmos os autores da súa aprendizaxe.
Co noso traballo, facilitaremos que participe coas súas propias experiencias e iniciativas no proceso de aprendizaxe, nun ambiente de respecto e tolerancia, e onde o diálogo sexa o medio idóneo para comunicarse e resolver problemas xerais e individuais.
 
A nosa intención é que, todo o tempo que os nenos están na Escola, sexan felices e gocen das actividades que nel se desenvolven. Desexamos que o mundo da escola sexa unha parte da globalidade das súas experiencias e que poidan trasladar os seus coñecementos fóra do colexio. Esta forma de entender a educación, fai que resulte para nós imprescindible un contacto directo e regular coas familias.